علائم غیر حتمی ظهور

۱۰۸ مورد از علائم غیر حتمی ظهور که ازامام صادق (ع) روایت شده است هر روز ۲۰تا ارسال می گردد

۱- هر گاه دیدی که: حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند.

۲-و دیدی که: قرآن فرسوده و بدعتهایی از روی هوی و هوس در مفاهیم آن آمده است

۳-.و دیدی که: ظلم و ستم فراگیر شده است.

۴- و دیدی که: دین خدا (عملاً) تو خالی شده، همانند ظرفی که آن را واژگون سازند

۵- .و دیدی که: طرفداران و اهل باطن بر اهل حق پیشی گرفته اند.

۶- و دیدی که: کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی شود و بدکاران بازخواست نمی شوند

۷-. و دیدی که: مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند.

۸- و دیدی که: افراد (بظاهر) با ایمان سکوت کرده و سخنانشان را نمی پذیرند.

۹-  و دیدی که: شخص بدکار دروغ گوید، و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی کند.

۱۱- و دیدی که: بچه ها. به بزرگان احترام نمی گذارند.

۱۲-  و دیدی که:  قطع پیوند خویشاوندی شود.

۱۳- و دیدی که: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد

۱۴-.و دیدی که: نوجوانان پسر همان کنند که زنان می کنند

۱۵-. و دیدی که: زنان با زنان ازدواج نمایند

۱۶-.  و دیدی که: انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف می کنند و کسی مانع نمی شود.

۱۷-  و دیدی که: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مومن. به خدا پناه می برند.

۱۸- و دیدی که: مداحی دروغین از اشخاص، زیاد شود.

۱۹-  و دیدی که:  همسایه، همسایه خود را اذیت می کند و از آن جلوگیری نمی شود.

۲۰  و دیدی که: کافر بخاطر سختی مومن، شاد است.

۱۰۸ مورد از علائم غیر حتمی ظهور که ازامام صادق (ع) روایت شده است هر روز ۲۰تا ارسال می گردد

۲۱-  و دیدی که: شراب را آشکارا می آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می نشینند و از خداوند متعال نمی ترسند.

۲۲- و دیدی که: کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است.

۲۳-  و دیدی که: آدم بدکار در آنچه آن را خداوند دوست ندارد، نیرومند و مورد ستایش است.

۲۴-  و دیدی که: اهل قرآن و دوستان آنها خوارند.

۲۵- و دیدی که: راه نیک بسته و راه بد باز است

۲۶-  و دیدی که: خانه کعبه تعطیل شده، و به تعطیلی آن دستور داده می شود.

۲۷- و دیدی که: انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند.

۲۸-  و دیدی که: مومن، خوار و ذلیل شمرده شود.

۲۹-  و دیدی که: بدعت و زنا آشکار شود

۳۰- و دیدی که: مردم به شهادت و گواهی ناحق اعتماد کنند

۳۱-  و دیدی که: حلال، حرام شود و حرام، حلال گردد.

۳۲-  و دیدی که: دین بر اساس میل اشخاص معنی شود، کتاب خدا و احکام آن تعطیل گردد.

۳۳-  و دیدی که: جرأت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد

۳۴- و دیدی که: مومن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلب اش

۳۵- و دیدی که: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد.

۳۶- و دیدی که: سردمداران به کافران نزدیک شوند و نیکوکاران دور شوند

۳۷-  و دیدی که: والیان در قضاوت رشوه گیرند.

۳۸- و دیدی که:پستهای مهم والیان بر اساس مزایده است نه بر اساس شایستگی

۳۹-  و دیدی که: مردم را از روی تهمت یا سوء ظن بکشند

۴۰- و دیدی که: مرد بخاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.

۴۱- و دیدی که: زن بر شوهر خود مسلط شود و کارهایی که مورد خشنودی شوهر نیست انجام می دهد و بر شوهرش خرجی می دهد.

۴۲- و دیدی که: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.

۴۳- و دیدی که: آشکارا قماربازی می شود.

۴۴-  و دیدی که: مشروبات الکلی بطور آشکار

۴۵- و بدون مانع خرید و فروش می شود.

۴۶- و دیدی که: مردم محترم توسط کسی که مردم از سلطنت اش ترس دارند، خوار شوند

۴۷- و دیدی که: نزدیکترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به ناسزاگویی به ما خانواده عصمت (ع) ستایش شوند.

۴۸- و دیدی که: هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و گواهی اش را قبول نمی کند

۴۹-  و دیدی که: در گفتن سخنان باطل و دروغ با همدیگر رقابت کنند.

۵۰-  و دیدی که: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطل برایشان آسان است.

۵۱-  و دیدی که: همسایه از ترس زبان به همسایه احترام می کند

۵۲- و دیدی که: مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود

۵۳- و دیدی که: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.

۵۴- و دیدی که: راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است

۵۵- و دیدی که: بدکاری آشکار شده و برای سخن چینی کوشش می شود

۵۶- .و دیدی که: ستم و تجاوز شایع شده است.

۵۷- و دیدی که: غیبت، سخن خوش آنها شود و بعضی بعض دیگر را به آن بشارت کنند.

۵۸- و دیدی که: حج و جهاد برای خدا نیست.

۵۹- و دیدی که: سلطان به خاطر کفر سخن مومن را خوار کند.

۶۰- و دیدی که: خرابی بیشتر از آبادی است.

۶۱-س و دیدی که: معاش انسان از کم فروشی بدست می آید.

۶۲- و دیدی که: خونریزی آسان گردد.

۶۳- و دیدی که: مرد بخاطر دنیایش ریاست می کند.

۶۴- و دیدی که: نماز را سبک شمارند.

۶۵-و دیدی که: انسان ثروت زیادی جمع کرده، ولی از آغاز آن تا آخر، زکات اش را نداده است

۶۶- و دیدی که: قبر مرده ها بشکافند و آنها را اذیت کنند.

۶۷- و دیدی که: هرج و مرج بسیار است .

۶۸- و دیدی که: مرد روز خود را با مستی به شب می رساند، و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتی به برنامه مردم ندهد .

۶۹-و دیدی که: با حیوانات آمیزش می شود.

۷۰-  و دیدی که: مرد به مسجد می رود وقتی برمی گردد لباس بر بدن ندارد (لباس اش را دزدیده اند) .

۷۱- و دیدی که: حیوانات همدیگر را بدرند.

۷۲-: و دیدی که: دلهای مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان گران است.

۷۳- و دیدی که: بر سر کسبهای حرام آشکارا رقابت کنند.

۷۴- و دیدی که: نمازخوان برای خودنمایی نماز می خواند.

۷۵-  و دیدی که: فقیه برای دین خدا فقه نمی آموزد و طالب حرام، ستایش و احترام می گردد.

۷۶- و دیدی که: مردم در اطراف قدرتمندانند.

۷۷-  و دیدی که: طالب حلال، مذمت و سرزنش می شود و طالب حرام ستایش و احترام می گردد

۷۸-و دیدی که: در مکه و مدینه کارهایی می کنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمی کند و هیچ کس بین آنها و کارهای بدشان مانع نمی شود.

۷۹- و دیدی که: آلات موسیقی و لهو در مدینه و مکه آشکار گردد.

۸۰- و دیدی که: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند ولی دیگران او را از اینکار برحذر می‌دارند .

۸۱- و دیدی که: مردم به همدیگر نگاه می کنند و از مردم بدکار پیروی نمایند.

۸۲- و دیدی که: راه نیک خالی و راه رونده ندارد

۸۳- و دیدی که: مرده را مسخره کنندو برای آن اندوهگین نشوند

۸۴- و دیدی که: سال به سال بدعت و بدیها بیشتر شود.

۸۵-و دیدی که:  مردم و جمعیتها جز از سرمایداران پیروی نکنند

۸۶و دیدی که: به فقیر چیزی را دهند که برایش بخندند و در راه غیر خدا ترحم است.

۸۷- و دیدی که: علایم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود.

۸۸- و دیدی که: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی بجا می آورند و کسی از مردم از آن جلوگیری نمیکند

۸۹-و دیدی که: و انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد.

۹۰- و دیدی که: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای انها قائل نیستند بلکه نزد فرزند از همه بدترند.

۹۱- و دیدی که: زنها بر مسند حکومت بنشینند و هیچ کاری جز خواسته آنها پیش نرود .

۹۲- و دیدی که: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.

۹۳- و دیدی که: اگر روزی بر مردی بگذرد ولی او در آن روز گناه بزرگی مانند بدکاری، کم فروشی و زشتی انجام نداده ناراحت است.

۹۴- و دیدی که: قدرتمندان غذای عمومی مردم را احتکار کنند.

۹۵-و دیدی که: اموال حق خویشان پیامبر (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شراب خواری شود.

۹۶-و دیدی که: بوسیله شراب بیمار را مداوا و برای بهبودی آن را تجویز کنند.

۹۷- و دیدی که: در امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی تفاوت و یکسانند.

۹۸- و دیدی که: سر و صدای منافقان بر پا اما صدای حق طلبان خاموش است.

۹۹- و دیدی که: برای اذان و نماز مزد می گیرند و دیدی که: مسجدها پر است از کسانیکه از خدا نترسند و غیبت هم نمایند.

۱۰۰-و دیدی که: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند

۱۰۱ و دیدی که: قاضیان بر خلاف دستور خداوند قضاوت کنند

۱۰۲- و دیدی که: استانداران از روی طمع خائنان را امین خود قرار دهند.

۱۰۳و دیدی که: فرمانروایان میراث مستضعفان را در اختیار بدکاران از خدا بی خبر قرار دهند

۱۰۴-و دیدی که: بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می گویند، ولی گویندگان آن پرهیزگار نیستند

۱۰۵- و دیدی که: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خداوند و بخاطر درخواست مردم بدهند.

۱۰۶- و دیدی که: وقت اول نمازها را سبک بشمارند.

۱۰۷- و دیدی که: هم و هدف مردم شکم و شهوتشان است. و دیدی که: دنیا به آنها روی کرده است .

۱۰۸- و دیدی که: نشانه های برجسته حق ویران شده است در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد.

این بود روایت امام صادق (ع) به ذکر گوشه ای از مفاسد جهان در آستانه قیام و انقلاب بزرگ حضرت مهدی (عج) فراگیر خواهد شد.

برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان (عج) ـ تألیف علیرضا رجالی ـ انتشارات نبوغ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE