خانه / همه / عصر نابسامانی اقتصاد

عصر نابسامانی اقتصاد

عصر نابسامانی اقتصاد

از روایات اسلامی چنین بر می آید که در سالهای پیش از ظهور منجی ،اقتصاد جهانی رو به آشفتگی و نابسامانی نهاده ،مردم به فقر و گرسنگی دچار می شوند.

در آخرالزّمان ،عواملی گوناگون چون گسترش تجارت و جهانی شدن آن ،افزایش توانمندی بشر در بهره برداری از منابع طبیعی و زیاد شدن تضییع حقوق ضعیفیان ، به انبوه شدن ثروتها و قرار گرفتن آنها در دست افراد و گرو ههایی خاص می انجامند.در این دوره ،دنیا به کام مالداران است و مردم ایشان را محترم می شمارند و به فقراکه در نهایت سختی زندگی می کننند ،با چشم حقارت می نگرند.

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله )در این باره می فرماید: هر گاه زمان ظهور نزدیک شود…مال زیاد می گردد،و مالدار به خاطر مالش بزرگ داشته می شود….

ما در این زمان شاهدیم که انسانهای تازه به دوران رسیده و کسانی که در گذشته از تمّکن مالی برخوردار  نبوده اند ،با چاپلوسی ، خیانت در اموال عمومی و استفاده از وامهای ربوی ،مالدار شده و شریان اقتصادی جامعه را به دست گرفته اند .بی شک ،در چنین وضعّیتی ،برای انسانها بزرگوار و پارسا ، امکان رشد اقتصادی فراهم نمی شود و جامعه رو به فقر و استضعاف می نهد . و نیز از آن حضرت روایت شده است :زمان ظهور فرا نمی رسدمگر آنکه معادن بسیاری آشکار شوند که تنها انسانهای پست در آنها ساکن اند.

طبق این حدیث ،در سالهای پیش از ظهور،به خاطر پیشرفتهای بشر در علوم و صنایع و افزایش نیازهایش ،معادن بسیاری کشف و از آنها بهره برداری و نالایق قرار می گیرند و به جای صرف شدن در مسیر رفاه و آسایش همگان ، در راههای نادرست و برای خوش گذارانی عده اّی خاص به هدر می روند.

در روایتی دیگر از پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله ) می خوانیم : از نشانه های زمان ظهور آن است که …دیده شود پا برهنگان لخت و گرسنه ،در ساختمان از یکدیگر پیشی گیرند…. در عصر حاضر ،برای انسانها ی پستی که در گدشته به تّکه نانی محتاج بودند ، داشتن زمین و خانه مایه افتخار شده است ؛در حالی که بسیاری از مومنان و مستضعفان با مستاجری و خانه به دوشی و آوارگی زندگی را سپری می کنند.

رواج ربا ورشوه

براساس روایات اسلامی ،در آخرالّزمان ،دو پدیده شوم و حرام رباخواری و رشوه گیری بین ملّتهای جهان ،به ویژه مسلمانان ،به صورت امری عادی و حلال در می آیند و تار و پود اقتصاد جوامع و روابط  اجتماعی را تشکیل می دهند. امام علی (علیه السلا م)دراین باره می فرماید:

…نشانه خروج دجّال ، فراررسیدن زمانی است که مردم ربا بخورند و رشوه بگیرند…رواج رباخواری برخاسته از نظام بانکی مبتنی بر ربا و مرتبط با شبکه اقتصادی صهیونیسم جهانی در حّدی است که همگان از رهگذر روابط اجتماعی و اقتصادی ،از آن آسیب می بینند.

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه وآله)فرمود:برای مردم زمانی فرا میرسد که از ایشان کسی باقی نمی ماند مگر آنکه ربا می خورد ؛و اگر ربا نخورد ،گردش بر تو می نشیند.

رواج رشوه گیری که از اقتصاد مبتنی بر ریا و سپردن کارهای مهم به افراد پست و عدم نظارت دقیق بر نظام اداری ناشی می شود،به اندازه ای است که مقامات بلند مرتبه کشور نیز به آن آلوده می شوند.

امام صادق (علیه السلام)می فرماید:

حاکمان را می بینی که در اداره امر رشوه می گیرند.

امام علی (علیه السلام)نیز فرموده است : …. قاضیها شان رشوه می گیرند.                                       

در اینجا شایسته است به حدیثی از رسول خدا (صّلی الله علیه و آله ) ، که درباره اثر وضعی و نتیجه قهری ربا خواری و رشوه گیری ،اشاره کنیم:

 هیچ گروهی نیست که ربا در میان آنان آشکار گردد،مگر آنکه به قحطی دچار می شوند ؛و هیچ دسته ای نیست که رشوه بین ایشان پدیدار شود ،جز آنکه گرفتار ترس می گردند.

همان گونه که شاهدید ،رواج ربا و رشوه در میان ملّتهای معاصر ،زمینه گسترش قحطی و گرسنگی و بروز نا امنی و ترس از کشته شدن بر اثر جنگ یا بلا های طبیغی را فراهم نموده است.

عصر بلاهای طبیعی

تجربیّات و شواهد تاریخی حاکی از آن اند که هر گاه بین امتّهای گذشته نوع خاصّی از فساد وگناه رو به فزونی می نهاد ،خداوند بر آنان عذابی مخصوص را فرو می فرستاد .اینک که امّتهای آخرالزّمان  به انواع فساد ها ،گناهان ،سرکشیها و ستمگرها روی آورده واز آفریننده هستی غافل گشته اند ،انتظار می رود به عذابها و بلاهای گوناگون آسمانی و زمینی دچار گردند ؛چنان که گذشتگان در این باره گفته اند:

زمانی می رسد که هر چهار عنصر (آتش ،باد،آب و خاک)به انسان می رسانند.

در اساطیر هند ،از نابودی پایانی آفرینش همراه با علایمی وحشتبار سخن به میان آمده است که به اعتقاد نگارنده ،با بروز بلایای طبیعی در دوره آخرالّزمان مربوط می باشد:

?به جمع منتظران ظهور امام زمان(عج) بپیوندید?اللهم عجل لولیک الفرج?

محبان مهدی(عج).اوخواهدآمد ., [۱۶.۰۶.۲۰ ۰۵:۰۵]

عصر نابسامانی اقتصاد

از روایات اسلامی چنین بر می آید که در سالهای پیش از ظهور منجی ،اقتصاد جهانی رو به آشفتگی و نابسامانی نهاده ،مردم به فقر و گرسنگی دچار می شوند.

در آخرالزّمان ،عواملی گوناگون چون گسترش تجارت و جهانی شدن آن ،افزایش توانمندی بشر در بهره برداری از منابع طبیعی و زیاد شدن تضییع حقوق ضعیفیان ، به انبوه شدن ثروتها و قرار گرفتن آنها در دست افراد و گرو ههایی خاص می انجامند.در این دوره ،دنیا به کام مالداران است و مردم ایشان را محترم می شمارند و به فقراکه در نهایت سختی زندگی می کننند ،با چشم حقارت می نگرند.

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله )در این باره می فرماید: هر گاه زمان ظهور نزدیک شود…مال زیاد می گردد،و مالدار به خاطر مالش بزرگ داشته می شود….

ما در این زمان شاهدیم که انسانهای تازه به دوران رسیده و کسانی که در گذشته از تمّکن مالی برخوردار  نبوده اند ،با چاپلوسی ، خیانت در اموال عمومی و استفاده از وامهای ربوی ،مالدار شده و شریان اقتصادی جامعه را به دست گرفته اند .بی شک ،در چنین وضعّیتی ،برای انسانها بزرگوار و پارسا ، امکان رشد اقتصادی فراهم نمی شود و جامعه رو به فقر و استضعاف می نهد . و نیز از آن حضرت روایت شده است :زمان ظهور فرا نمی رسدمگر آنکه معادن بسیاری آشکار شوند که تنها انسانهای پست در آنها ساکن اند.

طبق این حدیث ،در سالهای پیش از ظهور،به خاطر پیشرفتهای بشر در علوم و صنایع و افزایش نیازهایش ،معادن بسیاری کشف و از آنها بهره برداری و نالایق قرار می گیرند و به جای صرف شدن در مسیر رفاه و آسایش همگان ، در راههای نادرست و برای خوش گذارانی عده اّی خاص به هدر می روند.

در روایتی دیگر از پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله ) می خوانیم : از نشانه های زمان ظهور آن است که …دیده شود پا برهنگان لخت و گرسنه ،در ساختمان از یکدیگر پیشی گیرند…. در عصر حاضر ،برای انسانها ی پستی که در گدشته به تّکه نانی محتاج بودند ، داشتن زمین و خانه مایه افتخار شده است ؛در حالی که بسیاری از مومنان و مستضعفان با مستاجری و خانه به دوشی و آوارگی زندگی را سپری می کنند.

رواج ربا ورشوه

براساس روایات اسلامی ،در آخرالّزمان ،دو پدیده شوم و حرام رباخواری و رشوه گیری بین ملّتهای جهان ،به ویژه مسلمانان ،به صورت امری عادی و حلال در می آیند و تار و پود اقتصاد جوامع و روابط  اجتماعی را تشکیل می دهند. امام علی (علیه السلا م)دراین باره می فرماید:

…نشانه خروج دجّال ، فراررسیدن زمانی است که مردم ربا بخورند و رشوه بگیرند…رواج رباخواری برخاسته از نظام بانکی مبتنی بر ربا و مرتبط با شبکه اقتصادی صهیونیسم جهانی در حّدی است که همگان از رهگذر روابط اجتماعی و اقتصادی ،از آن آسیب می بینند.

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه وآله)فرمود:برای مردم زمانی فرا میرسد که از ایشان کسی باقی نمی ماند مگر آنکه ربا می خورد ؛و اگر ربا نخورد ،گردش بر تو می نشیند.

رواج رشوه گیری که از اقتصاد مبتنی بر ریا و سپردن کارهای مهم به افراد پست و عدم نظارت دقیق بر نظام اداری ناشی می شود،به اندازه ای است که مقامات بلند مرتبه کشور نیز به آن آلوده می شوند.

امام صادق (علیه السلام)می فرماید:

حاکمان را می بینی که در اداره امر رشوه می گیرند.

امام علی (علیه السلام)نیز فرموده است : …. قاضیها شان رشوه می گیرند.                                      

در اینجا شایسته است به حدیثی از رسول خدا (صّلی الله علیه و آله ) ، که درباره اثر وضعی و نتیجه قهری ربا خواری و رشوه گیری ،اشاره کنیم:

 هیچ گروهی نیست که ربا در میان آنان آشکار گردد،مگر آنکه به قحطی دچار می شوند ؛و هیچ دسته ای نیست که رشوه بین ایشان پدیدار شود ،جز آنکه گرفتار ترس می گردند.

همان گونه که شاهدید ،رواج ربا و رشوه در میان ملّتهای معاصر ،زمینه گسترش قحطی و گرسنگی و بروز نا امنی و ترس از کشته شدن بر اثر جنگ یا بلا های طبیغی را فراهم نموده است.

عصر بلاهای طبیعی

تجربیّات و شواهد تاریخی حاکی از آن اند که هر گاه بین امتّهای گذشته نوع خاصّی از فساد وگناه رو به فزونی می نهاد ،خداوند بر آنان عذابی مخصوص را فرو می فرستاد .اینک که امّتهای آخرالزّمان  به انواع فساد ها ،گناهان ،سرکشیها و ستمگرها روی آورده واز آفریننده هستی غافل گشته اند ،انتظار می رود به عذابها و بلاهای گوناگون آسمانی و زمینی دچار گردند ؛چنان که گذشتگان در این باره گفته اند:

زمانی می رسد که هر چهار عنصر (آتش ،باد،آب و خاک)به انسان می رسانند.

در اساطیر هند ،از نابودی پایانی آفرینش همراه با علایمی وحشتبار سخن به میان آمده است که به اعتقاد نگارنده ،با بروز بلایای طبیعی در دوره آخرالّزمان مربوط می باشد:

?به جمع منتظران ظهور امام زمان(عج) بپیوندید?اللهم عجل لولیک الفرج?

@entezar313malekan

@tasobhzohor

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE